کنسانتره گوسفند و بز داشتی

دوره آبستنی گوسفند و بز حدود ۵ ماه است و در دو ماه آخر آبستنی سرعت رشد جنین بسیار زیاد می شود. بنابراین میش و بز ماده علاوه بر تامین نیازهای خود، باید بتواند انرژی و پروتئین مورد نیاز جنین را تامین نماید تا بره ها و بزغاله های سالم متولد شوند. این کنسانتره با استفاده از بهترین مواد اولیه و براساس احتیاجات پیش بینی شده برای میش ها و بزهای انتظار زایش (در ماه ۴ و ۵ آبستنی) با میانگین وزن ۶۵ کیلوگرم و وضعیت تولیدمثلی یک قلوزا و دوقلوزا تهیه شده است. مصرف کنسانتره انتظار زایش شرکت ستاره کیان بیرجند می تواند خوراکی کامل و اقتصادی برای تامین نیازهای میش ها و بزهای گله در دو ماه آخر آبستنی باشد. انتظار می رود که با اجرای برنامه دقیق تغذیه براساس مصرف این محصول و پیشنهادات مشاوران شرکت ستاره کیان بیرجند، دام های آبستن سنگین دوره انتهای آبستنی را بخوبی پشت سر گذاشته، رشد جنین یا جنین ها بخوبی انجام شود و مشکلات متابولیکی بروز نکند.