کنسانتره گوسفند و بز پرواری و پرواری ویژه

ادر سال هاي اخيـر، به دلیل استقبال عمومي از مصرف گوشت گوسفند و همچنيـن محـدوديت مراتع به دلیل خشكسـالي هاي پياپي ، به پروار بندی دام در سیستم های بسته توجه بیشتری شده است. این کنسانتره با استفاده از بهترین مواد اولیه و براساس احتیاجات پیش بینی شده برای بره ها و بزغاله های نر پرواری تهیه شده است که می تواند خوراکی کامل و اقتصادی برای برنامه پرواربندی دام های شما از مرحله پس از شیرگیری و شروع دوره پروار با وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلو و مدت زمان پروار ۱۵ هفته فراهم نماید. انتظار می رود که با اجرای برنامه دقیق، وزن بره ها و بزغاله های پرواری در پایان دوره به ۵۰ تا ۶۵ کیلوگرم (براساس وزن شروع پرواربندی و نژاد) با بهترین بازده لاشه برسد. استفاده از کنسانتره ستاره کیان بیرجند موجب افزایش وزن روزانه و کاهش دوره پروار بندی بره ها و بزغاله ها، کاهش بیماری و افزایش سلامتی گله می شود. در همین راستـا شرکت ستاره کیان بیرجند برای بره ها و بزغاله های پرواری دو نوع کنسانتره (پرواری و پرواری ویژه) را ارائه می دهد.